Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 20/05
ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1. Αναδιοργάνωση ΠΟΕΙΑΤΑ
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτό διότι τα τελευταία χρόνια με ευθύνη όλων κυρίως όμως της πλειοψηφούσας παράταξης παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στην λειτουργία όλων των οργάνων της.
Γι’ αυτό προτείνουμε και εμμένουμε
α. Διαπαραταξιακό προεδρείο με διαπαραταξιακές θεματικές ομάδες εργασίας ανά τομέα.
β. Τροποποίηση καταστατικού
- Ονομασία αντί ΑΓΟΡΑΙΩΝ να γίνει ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
- Ενίσχυση του θεσμού των Π.Σ. με την συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του των Προέδρων των σωματείων που το απαρτίζουν. Ανά 6 μήνες συνεδρίαση με την παρουσία εκπροσώπου του Προεδρείου.
γ. Ενίσχυση του ρόλου των Ειδικών Γραμματειών (Νομ. Προσώπων και Διεθνών σχέσεων). Αυτό επιβάλλεται μετά την ένταξη μας στην IRU. Ειδικότερα για την Γραμ. Νομικών Προσώπων το προεδρείο να ορίζει και έναν βοηθό του ανά περιφέρεια με γνώση στο αντικείμενο.
δ. Να γίνονται τα ετήσια Κλαδικά Συμβούλια και σε άλλη κάθε φορά πόλη.
ε. Νομικό τμήμα οργανωμένο και εξειδικευμένο ώστε να καθοδηγεί τα μέλη – Σωματεία.
στ. Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στελεχών σωματείων και Ραδιοταξί.
2. Νομοθετικές παρεμβάσεις στον Ν. 4070
α. Εμμένουμε στην αλλαγή του έτους αδειοδότησης (όχι νωρίτερα από 5 χρόνια).
 β.  Με την καθιέρωση 3 κατηγοριών Ε.Δ.Χ. (Ν. 4070 άρθρο 82 όπως τροποποιήθηκε) ΤΑΧΙ ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 4 παρ. 6 του Π.Δ. 244 περί ταυτότητας των Ε.Δ.Χ. ώστε οι άλλες κατηγορίες να μη φέρουν την λέξη ΤΑΧΙ πουθενά στο όχημα ΑΛΛΑ το λογότυπο της κατηγορίας που ο νόμος τους έδωσε π.χ. «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ».
γ. Όταν υπάρχει έκδοση αδειών να συνυπολογίζονται κοινωνικά κριτήρια και πρωτίστως προϋπηρεσία και εντοπιότητα .
δ. Ειδική Άδεια
- Να αφαιρεθούν οι ποινικές παραβάσεις από το άρθρο 100 του Ν.4070 που έχουν σχέση με την  καθημερινότητα της εργασίας μας (λαθρομετανάστες κλπ).
- Να επανέλθει η παραγραφή των ποινών στην 10ετίαόπως προέβλεπε ο Ν.3109.
- Η ανανέωση της να σχετίζεται με το πειθαρχικό παρελθόν της προηγούμενης 5ετίας (νέο έντυπο & νέα φώτο).
ε. Επαναλειτουργία των κλιμακίων Ε.Δ.Χ. του άρθρου 20 των Π.Δ. 243 & 244. Αν αυτό είναι αδύνατο, να λειτουργούν τα ΜΚ του Ν.3446/06 και με δικό μας εκπρόσωπο και να ενταχθεί στην αρμοδιότητα τους όλο το φάσμα της μεταφοράς κάτω των 9 θέσεων (Ν.4070 & 4093).
στ. Δυνατότητα μεταφοράς ασυνόδευτων αποσκευών κλπ.
ζ. Αύξηση των θέσεων των ταξί (όπως όριζε το Π.Δ. 244) και δυνατότητα μεταφοράς ΑΜΕΑ μετά από κατάλληλη διαμόρφωση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν δεν ψηφισθεί το Σ/Ν εξυπακούεται θα συμπεριληφθούν όλα όσα προβλέπει σχετικά.
3. Ραδιοταξί – Νομικά Πρόσωπα – Μέτρα Στήριξης
- ενοποίηση κέντρων και χρήση ιντερνετικών υπηρεσιών (5ψήφια τηλεφωνικά κέντρα).
- Νομιμοποίηση εσωτερικών πειθαρχικών συμβουλίων για παραβάσεις κατά την εκτέλεση του έργου που τους ανατέθηκε από το κέντρο (απεγκλωβισμό από τα Π.Δ. 482 & 586). Βάση μπορεί να αποτελέσει το άρθρο 26 του 4313/14.
- Ειδική και ιδιαίτερη κατάρτιση των μελών τους για επιπλέον πιστοποίηση με υποχρεωτικότητα παρακολούθησης. Να σχετίζεται και με το ανατιθέμενο έργο.
- Ένταξη τους στο ΕΣΠΑ για τεχνολογία, οχήματα κλπ.
- Μείωση τελών προς ΕΕΤΤ.
- Ένταξη των Νομικών Προσώπων & Ρ/Τ στο άρθρο 29 του 4313/14 σε ανάλογες περιπτώσεις. (Ασφαλιστική ενημερότητα).
- Ένταξη των Συνεταιρισμών Ρ/Τ και Νομικών Προσώπων που απαρτίζονται από ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ στο άρθρο 1 του Ν.4276/1. (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
- Να ενταχθούν τα ανωτέρω Ν.Π. στο άρθρο 106 παρ.3 του 4070 σε περίπτωση έκδοσης νέων αδειών. (Προτεραιότητα ειδικών κατηγοριών)
- Δυνατότητα ιδιοκτησίας οχημάτων προσωρινής αντικατάστασης λόγω ακινητοποίησης κυκλοφορούντων (ποσόστωση).
- Ως Ραδιοταξί ορίζεται το Νομικό Πρόσωπο που συστήνεται από ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ για την εκμετάλλευση τους και χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνιών (ηλεκτρονικό και μη). Τα ανωτέρω λειτουργούν με τις ισχύουσες διατάξεις περί ειδικών ραδιοδικτύων.
Παράλληλα να καταργηθεί η παράγραφος 18 του άρθρου 92Α του 4199/13.
4. Οχήματα Ν.4093
Να εκδοθούν άμεσα αποφάσεις που να περιορίζουν τις συνθήκες του αθέμιτου ανταγωνισμού που έχουν δημιουργηθεί από τα κενά του νόμου και την αδυναμία – έλλειψη ελέγχων.
-  Για τα σταθερά εξωτερικά χαρακτηριστικά τους.
- Στην άδεια κυκλοφορίας να αναγράφετε η καθορισμένη από τον νόμο ημερομηνία λήξης κυκλοφορίας του οχήματος και σχετική ένδειξη για το έργο που εκτελεί νόμιμα.
- Η σύμβαση εκτέλεσης έργου να υπογράφεται στην έδρα της επιχείρησης και όχι στο σημείο της επιβίβασης ή να αναρτάται με την υπογραφή στο site της επιχείρησης και με αυτή να ξεκινά το όχημα.
- Η κάθε σύμβαση να είναι μέρος ενιαίου και θεωρημένου μπλοκ συμβάσεων με αύξοντα αριθμό που θα συνοδεύει το όχημα και θα αφορά το συγκεκριμένο δρομολόγιο – επιβάτη. Εάν είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο να έχει ενιαίο πρωτόκολλο συμβάσεων.
- Να ελέγχονται και από τα Μεικτά Κλιμάκια του Ν. 3446/06 (κάτι ανάλογο έγινε για Ε.Ι.Χ. οχήματα του Ν. 3535/07).
- Τα καταλύματα να μεταφέρουν τους πελάτες τους όπως ο νόμος ορίζει ΜΟΝΟ όμως με ιδιόκτητα μέσα.
5. ΕΦΚΑ
α. Προσωρινή ακινησία
-αύξηση χρονικού ορίου όπως και στα φορτηγά
- βελτίωση των προϋποθέσεων που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ
β. Αντικατάσταση οχήματος και μεταβίβααση άνευ σχετικού πιστοποιητικού
γ. Κεφαλαιοποίηση οφειλών και αναζήτηση τους σε προσυνταξιοδοτικό χρόνο ή συμψηφισμό με μείωση αντίστοιχου εργασιακού χρόνου από το σύνολο του συντάξιμου.
6. Φορολογικό
- Μείωση συντελεστών φορολόγησης
- Μείωση προκαταβολής φόρου
- Συνέχιση του καθεστώτος «τέλους μεταβίβασης»
- Επαναφορά  της διάταξης των 100 δόσεων
- Όχι στην επικείμενη φορολόγηση των εισφορών ΕΦΚΑ
7.Ταξίμετρα
Όσοι έχουν βάλει από τους 3 συνδυασμούς που παρατείνετε η ισχύς τους (ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΑ) να μπορούν να τα χρησιμοποιούν αλλά και να τα μεταβιβάζουν μέχρι την πλήρωση της μνήμης τους.
8. Μέτρα στήριξης του κλάδου
- Ανάπτυξη οργανωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών μετακίνησης
Διεύρυνση έργου και συνδυασμένες μεταφορές.
- Δυνατότητα σύμβασης με Ν.Π.Ι.Δ.
- Κίνητρα αντικατάστασης οχημάτων (νέας τεχνολογίας και φιλικών προς το περιβάλλον)
Προς διαμόρφωση το θέμα «στρατηγική ανάπτυξης».
9. Θέματα Υπ. Εργασίας

Σχόλια και παρατηρήσεις έως τις 23/10/2017.

Στο email της Νέας Πνοής :taxineapnoi@gmail.com ή στο τηλ. 6936756799

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΧΕΣ

ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Ανεξάρτητη Πανελλαδική Παράταξη
                            Ε.Δ.Χ. Ταξί

Θεσσαλονίκη 23/12/2015

Το μόνο πράγμα που δεν κουράζει όταν ακούγεται είναι οι ευχές ακόμα κι αν δεν πραγματοποιούνται.
Η ευχή έχει αξία όταν την κάνεις στόχο.
Ας έχουμε λοιπόν υγεία, αναίμακτη και παραγωγική χρονιά.
Μα πάνω απ’ όλα δύναμη για να ανατρέψουμε το αρνητικό και βαρύ κλίμα
Ευχόμαστε
Χρόνια Πολλά – Υγεία
Και ατομική, οικογενειακή και εθνική ανάκαμψη

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ

Οι τελικές θέσεις της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ για το Συνέδριο μετά τη διαβούλευση του
Θεσσαλονίκη 10/11/2014
ΝΕΑ ΠΝΟΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2014
Υπάρχει προοπτική Χρειάζεται στρατηγική
Απαιτείται διάλογος
Επιβάλλεται άλλη εσωτερική λειτουργία
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΝΟΗ
ΓΙΑΤΙ:
- Βλέπει τα προβλήματα
- Βρίσκεται πάντα κοντά στα Σωματεία
- Συζητά μαζί σας γι’ αυτά και συνθέτει απόψεις
- Προτείνει λύσεις
ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ:
- έχει θέληση και στρατηγική
Διαμορφώνει επιχειρήματα μέσα από άλλη εσωτερική λειτουργία
Διεκδικεί με ουσία χωρίς εντυπωσιασμούς
Εσείς αποφασίζετε.
Αν εσείς θέλετε εμείς μπορούμε


Ήρθε η ώρα του απολογισμού
-  Ας αναλογιστούμε αν αυτούς που εμπιστευθήκαμε στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών που μας δημιούργησαν.
- Ας αναλογιστούμε αν αυτούς που εμπιστευθήκαμε μας κράτησαν θεσμικά στο ίδιο επίπεδο που ήμασταν ή όχι.
- Ας αναλογιστούμε αν αυτούς που εμπιστευθήκαμε είχαν και έχουν στρατηγική για τον κλάδο ή έχουν ΜΟΝΟ συνθήματα – φωνές.
ΝΕΑ ΠΝΟΗ
-  Στην πορεία της πυξίδα ήταν οι στόχοι που διαμορφώσαμε με βάση τα λάθη του παρελθόντος και τις προβλέψεις για το μέλλον μέσα από ειλικρινή και συναινετικό διάλογο, χωρίς αγκυλώσεις, συνθήματα και σκοπιμότητες.
- Στην εποχή της αμφισβήτησης αποδείχθηκε «ορθή» η πάγια αρχή μας να προτάσουμε την ενότητα και την θέληση μας να συνδιαμορφώνουμε  τις επιλογές μας.
- Αυτοί οι κοινοί στόχοι και επιλογές μας ωθούν
Συμμετέχω στη ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Γιατί θέλω να προσφέρω σ’ αυτούς που κάθε μέρα είμαι μαζί τους στην πιάτσα και βλέπω την αγωνία και την απογοήτευση να τους μικραίνει τα όνειρα.
Ελπίζω στη ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Γιατί πιστεύω με τα στελέχη της δεν θα χάσουμε ξανά άλλες ευκαιρίες.
Πιστεύω στη ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Γιατί ήταν πάντα κυρίως μετά τις εκλογές κοντά στα σωματεία και η ΜΟΝΗ που ερχόταν στις συνελεύσεις τους.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
- Αναδιοργάνωση ΠΟΕΙΑΤΑ για δημιουργική επανεκκίνηση
α.) Διαπαραταξιακό προεδρείο με ομάδες εργασίας
β.) Τροποποίηση καταστατικού στην ονομασία αντί ΑΓΟΡΑΙΩΝ να γίνει Νομικών Προσώπων κλπ.
γ.) Ενίσχυση του θεσμού των Π.Σ. με συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου των προέδρων των σωματείων της οικείας Περιφέρειας
 δ.) Ενίσχυση του ρόλου των ειδικών γραμματειών (Νομικών Προσώπων & Διεθνών Σχέσεων)
ε.) Ετήσια κλαδικά εκτός Αθήνας
στ.) Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
- Στρατηγική ανάπτυξης κλάδου – Επαγγελματική αναδιάταξη
α.) Βάση οργάνωσης ο 3109 αρθρ. 6 που επανήλθε με τον 4199
β.) Τρόποι ανάπτυξης οργανωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών μετακίνησης. Διεύρυνση έργου με συνδυασμένες μεταφορές, διακομιδή ασθενών, ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ, διασύνδεση οικισμών, ασυνόδευτα, τουρισμός
γ.) Σύγχρονος κανονισμός και μηχανισμός ελέγχου της επαγγελματικής μας συμπεριφοράς με ιδιαίτερη συμμετοχή και ευθύνη των οργανώσεων του κλάδου (πιστοποίηση μέσα από τους φορείς μας)
δ.) ΤΑΞΙ 7θέσια με ταξίμετρο εκ μετατροπής και δυνατότητα μεταφοράς ΑΜΕΑ (ειδική διαμόρφωση)
ε.) Χρήση ιντερνετικών υπηρεσιών και ενοποίηση κέντρων με 5ψήφια Πανελλαδικής εμβέλειας με παράλληλη συγκέντρωση και αξιοποίηση κυκλοφοριακών δεδομένων
στ.) Τρόποι ευελιξίας τιμολογιακής πολιτικής μέσα από τα Ρ/Τ. Με εισήγηση σωματείων (Π.Σ.) και υιοθέτηση από περιφέρεια για ευέλικτη κοστολόγηση στην προσφορά υπηρεσιών με διαπραγματεύσιμο κόστος. Κατάργηση ΥΑ περί 25 εύρου ανά ώρα
ζ.)Προώθηση, στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών ελέγχου κόστους λειτουργίας
η.) Ένταξη στο ΕΣΠΑ για τεχνολογία, επιμόρφωση – πιστοποίηση και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε από τις κατηγορίες εμπροσθοβαρών δράσεων 2014 -2020.
- 280 δράσεις για το περιβάλλον 1,710 δισ.
- 33 δράσεις στον τομέα μεταφορών 996 εκ.
- 43 δράσεις εκπαίδευση και κατάρτιση 112,1 εκ.
- 21 δράσεις Ανάπτυξης καινοτομίας 127,5 εκ.
- Άμεσες Νομοθετικές παρεμβάσεις
α.) Αλλαγή έτους αδειοδότησης
β.) Πρώτα η απόφαση για αριθμό βάση Μαθηματικού τύπου και μετά η πρόσκληση ενδιαφέροντος
γ.) Κατάργηση το 0,50 του Περιφερειάρχη
δ.) Μεταβίβαση νεοεκδοθείσας άδειας μετά από 5 χρόνια
ε.) Μείωση ορίου ηλικίας έκδοσης Ειδικής Άδειας
στ.) Εξωτερικά χαρακτηριστικά οχημάτων 4070 & 4093
ΤΑΞΙ μονόχρωμα και δυνατότητα αφαίρεσης του «καπέλου» σε ορισμένες περιπτώσεις
ζ.) Θεσμική στήριξη από την πολιτεία για την λειτουργία της οργάνωσης των ΤΑΞΙ με πιστοποίηση των Νομ. Προσώπων και διεύρυνση των τομέων παροχής υπηρεσιών (τουρισμός κλπ)
- Ασφαλιστικό
- Φορολογικό (εισφορές – ιατροφαρμακευτικό – οφειλές)
- Λαθρομετανάστες
- Μείωση τελών προς ΕΕΤΤ
- Δικαστήρια (απεργίες)
Με τόλμη και αποφασιστικότητα για ένα καλύτερο αύριο.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΕΑ ΠΝΟΗ      
ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Θέλουμε το αύριο που μας ταιριάζει.
Ελάτε μαζί να αγωνιστούμε και να πετύχουμε τους στόχους μας κόντρα στην απογοήτευση και την απαισιοδοξία που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
Έχουμε το θάρρος και τη γνώση. Μας λείπει η δική σας ενεργή συμμετοχή.
Με Τόλμη – Γνώση – Αποφασιστικότητα

ΝΕΑ ΠΝΟΗ

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Ανεξάρτητη Πανελλαδική Παράταξη
                            Ε.Δ.Χ. Ταξί


04/11/2014
Προς
Γ. Γραμματέα ΠΟΕΙΑΤΑ
Ταμία ΠΟΕΙΑΤΑ
Ενόψει της επικείμενης 2ης συνεδρίασης της επιτροπής νομιμοποίησης των συνέδρων σας υπενθυμίζουμε ότι πάγια πρακτική ήταν ο εκάστοτε Γραμματέας και Ταμίας να παρουσιάζουν στο τελευταίο Δ.Σ. ενημερωτικό με τα ταμειακώς εντάξει σωματεία συνδυαστικά με τις επιστροφές από τα ΗΑΣ. Έτσι υπήρχε πάντα προσυνεδριακά μια γενική εικόνα.
Σε ερώτημα που έθεσα σχετικά ειπώθηκε ότι αυτή η εργασία έχει γίνει.
Επειδή προφανώς από παράλειψη δεν παρουσιάσθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. (09/10) σας ζητώ να γίνει στην συνεδρίαση της επιτροπής.

Πάρις Κισσάς  

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
- Αναδιοργάνωση ΠΟΕΙΑΤΑ
α.) Τροποποίηση καταστατικού στην ονομασία αντί ΑΓΟΡΑΙΩΝ να γίνει Νομικών Προσώπων κλπ.
β.) Ενίσχυση του θεσμού των Π.Σ. με συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου των προέδρων των σωματείων της οικείας Περιφέρειας
γ.) Ενίσχυση του ρόλου των ειδικών γραμματειών (Νομικών Προσώπων & Διεθνών Σχέσεων)
δ.) Λειτουργία Δ.Σ. με διαπαραταξιακές θεματικές ενότητες.
ε.) Ετήσια κλαδικά εκτός Αθήνας
στ.) Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
- Στρατηγική ανάπτυξης κλάδου
α.) Βάση οργάνωσης ο 3109 αρθρ. 6 που επανήλθε με τον 4199
β.) Τρόποι ανάπτυξης οργανωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών μετακίνησης (διεύρυνση έργου).
γ.) Σύγχρονος κανονισμός και μηχανισμός ελέγχου της επαγγελματικής μας συμπεριφοράς με ιδιαίτερη συμμετοχή και ευθύνη των οργανώσεων του κλάδου (πιστοποίηση μέσα από τους φορείς μας)
δ.) 7θέσια με ταξίμετρο εκ μετατροπής και δυνατότητα μεταφοράς ΑΜΕΑ (ειδική διαμόρφωση)
ε.) Χρήση ιντερνετικών υπηρεσιών και ενοποίηση κέντρων με 5ψήφια Πανελλαδικής εμβέλειας
στ.) Τρόποι ευελιξίας τιμολογιακής πολιτικής μέσα από τα Ρ/Τ
ζ.) Προώθηση, στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών ελέγχου κόστους λειτουργίας
η.) Ένταξη στο ΕΣΠΑ για τεχνολογία, επιμόρφωση – πιστοποίηση και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα
- Νομοθετικές παρεμβάσεις
α.) Αλλαγή έτους αδειοδότησης
β.) Πρώτα η απόφαση για αριθμό βάση Μαθηματικού τύπου και μετά η πρόσκληση ενδιαφέροντος
γ.) Κατάργηση το 0,50 του Περιφερειάρχη
δ.) Μεταβίβαση νεοεκδοθείσας άδειας μετά από 5 χρόνια
ε.) Εξωτερικά χαρακτηριστικά οχημάτων 4070 & 4093
στ.) Θεσμική στήριξη από την πολιτεία για την λειτουργία της οργάνωσης των ΤΑΞΙ
- Κανονισμός
- Ασφαλιστικό
- Φορολογικό
- Λαθρομετανάστες
Με τόλμη και αποφασιστικότητα για ένα καλύτερο αύριο.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΕΑ ΠΝΟΗ      
Μετά την εσωτερική διαβούλευση μας και όπως δεσμευτήκαμε για 23/10 δημοσιοποιούμε τους στόχους μας και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια - παρατηρήσεις και προτάσεις έως 07/11.